Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

obowiązujący od 01 marca 2017 roku (dalej jako: „Regulamin”)

 • 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.ojcieckapelan.pl prowadzony jest przez spółkę działającą pod firmą OKAP spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipki 14 lok. 130, 01-019 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000659159, posiadającą NIP: 5272793520, REGON numer: 366374257, o kapitale zakładowym
  w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i zero groszy), e-mail: biuro@ojcieckapelan.pl (dalej jako: „Sprzedawca”).

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nie wspieranie strony Sklepy przez wykorzystywaną przez Kupującego przeglądarkę bądź system operacyjny.

 

 1. W ramach działalności Sklepu Sprzedawca świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:

 

 • zawieranie umów sprzedaży online – w zakresie Produktów sprzedawanych w Sklepie, a w tym licencji elektronicznych,
 • prowadzenie Konta Kupującego,
 • przesyłanie wiadomości e- mail,
 • dodawanie opinii, komentarzy i ocen – Kupujący może dodać opinię lub komentarz do swojej transakcji,
 • przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, przebieg realizacji reklamacji i ewentualnie zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen.

 

 • 2. Definicje

 

Następujące zwroty pisane w Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im poniżej, o ile z kontekstu nie wynika co innego:

 

Regulamin oznacza niniejszy wzorzec umowny określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki stanowią regulamin, o którym mowa w art. 8. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.);
Kupujący oznacza osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Celem usunięcia wątpliwości, gdy Kupującym nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Kupującego w świetle obowiązującego prawa;
Sprzedawca ma znaczenie nadane w § 1. ust. 1. Regulaminu;
Sklep oznacza serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: www.ojcieckapelan.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Produkt, lub zlecić świadczenie usługi;
Konsument oznacza konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.);
Umowa Na Odległość oznacza umowę sprzedaży Produktu lub umowę świadczenia usług lub umowę dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie), zawieraną pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu;
Produkt oznacza rzecz ruchomą, którą Kupujący może nabyć za pośrednictwem Sklepu. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, mogą być za pośrednictwem Sklepu oferowane towary używane bądź serwisowane;
Ceny oznacza wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy, z tym zastrzeżeniem że Ceny są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki takie jak cła i podatki, inne obciążenia publicznoprawne, a w tym wartość podatku VAT obowiązującego w chwili zawarcia Umowy Na Odległość).
Treści oznacza wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Produktów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia;
Konto oznacza zbiór danych przechowywanych w Sklepie  oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Kupującego oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów,
z wykorzystaniem którego Kupujący może składać zamówienia oraz zawierać umowy;
Polityka Prywatności Sklepu oznacza dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności
i cookies stanowi integralny Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
i jest dostępna na stronie Sprzedawcy pod adresem: www.ojcieckapelan.pl  w formacie „pdf”.
Usługa Sprzedawcy oznacza usługę wykonywaną przez Sprzedawcę lub podwykonawcę,
a w szczególności usługę w zakresie dostawy Produktu, ubezpieczenia, gwarancji, usług dodanych;

 

 

 

 

 

 • 3. Dokumentacja podatkowa

 

 1. Na wszystkie zamówione w Sklepie Produkty wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U.
  z 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta – jako nabywcy towaru – nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji Kupujący otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy Kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego Kupującego, domniemywa się, że zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na Kupującego jako przedsiębiorcę.

 

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

 

 1. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest dysponowaniem oprogramowaniem do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

 

 

 • 4. Zasady prowadzenia Konta

 

 1. Kupujący nie może dostarczać do Sprzedawcy treści, w tym opinii i innych danych, o charakterze bezprawnym.

 

 1. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta po rejestracji.

 

 1. W ramach rejestracji Kupujący podaje login (nazwa użytkownika), adres e-mail oraz wybiera hasło. Kupujący zapewnia Sprzedawcę, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Kupujący zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

 

 1. W chwili umożliwienia Kupującemu dostępu do Konta, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych w Regulaminie.

 

 1. Zamieszczone na stronach Sklepu Treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).

 

 1. W celu złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktu celem jego zakupu Kupujący składa zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronach Sklepu i kliknięcie przycisku oznaczonego: „Zamawiam i płacę”.

 

 1. Do złożenia zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta.

 

 • 5. Zasady składania zamówień

 

 1. Kupujący składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie Sklepu. Zamówienie określa m.in. jakie Produkty, po jakiej cenie i w jakich ilościach Kupujący zamawia do wskazanej przez siebie lokalizacji.

 

 1. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Celem usunięcia wątpliwości zastrzega się, że ww. informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Kupującego, lecz jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.

 

 1. Po dokonaniu zapłaty Sprzedawca wysyła na adres e-mail Kupującego informację o dokonaniu płatności.

 

 1. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy Produktu, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy Na Odległość w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość, w sposób czytelny i wyrażonych prostym językiem.

 

 1. Zamówienie w Sklepie złożyć można za pomocą systemu informatycznego (stron internetowych) Sklepu.

 

 1. Zamówienie musi zawierać imię i nazwisko Kupującego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów. Kupujący zapewnia Sprzedawcę, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą.

 

 • 6. Ceny i sposoby płatności

 

 1. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Kupującego o łącznej cenie Produktu oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi oraz koszty płatności.

 

 1. Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Kupującego o dostępnych sposobach płatności.

 

 1. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Kupującego dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje
  o tym Kupującego najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Kupującego zamówienia.

 

 1. O terminie płatności Sprzedawca informuje Kupującego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Z braku przekazania takiej informacji należy uznać, że termin płatności wynosi jeden (1) dzień.

 

 1. Ceną wiążącą dla stron jest cena, wskazana przez Kupującego w zamówieniu. Podane Ceny odnośnie Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem zamówienia.

 

 1. Płatności za Produkt można dokonać jedynie w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.

 

 1. W przypadku opóźnień w płatności ze strony Kupującego Sprzedawca zastrzega uprawnienie do wstrzymania się z wydaniem mu Produktu.

 

 • 6. Zasady dostawy Produktu

 

 1. Sprzedawca informuje Kupującego o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia lub drogą elektroniczną. W ten sam sposób Sprzedawca informuje Kupującego
  o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie. Ponadto na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Kupującego o ograniczeniach dotyczących dostawy Produktów.

 

 1. Zamówione Produkty dostarczane są w sposób wskazany przez Kupującego w chwili składania zamówienia spośród następujących możliwości:

 

 • przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone, z tym zastrzeżeniem że koszty ubezpieczenia ponosi Kupujący,

 

 • odbiór Produktów w paczkomacie,

 

 • przesyłka wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

 1. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru towaru przez Kupującego w paczkomacie, placówce Poczty Polskiej lub od kuriera, co skutkowało będzie zwrotem towaru do Sprzedawcy, Sprzedawca zachowuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy Na Odległość w terminie do sześćdziesięciu (60) dni od dnia, gdy przesyłka winna być odebrana przez Kupującego. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Kupującemu oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku zamówienie uważane będzie za anulowane. Sprzedawca obowiązany jest w takim przypadku niezwłocznie zwrócić Kupującemu wszystko co otrzymał od niego na mocy Umowy Na Odległość.

 

 1. W przypadku niewykonania przez Sprzedawcę zobowiązania w terminie określonym w korespondencji mailowej kierowanej do Konsumenta, Konsument może odstąpić od Umowy Na Odległość. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu.

 

 • 7. Zasady odstąpienia od Umowy Na Odległość

 

 1. Prawo odstąpienia od Umowy Na Odległość bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Kupującemu będącemu Konsumentem.

 

 1. Konsument, który zawarł Umowę Na Odległość za pośrednictwem Sklepu może w terminie czternastu (14) dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów – za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej – o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia.

 

 1. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.

 

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik wszedł w jego posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu Produktów – w posiadanie ostatniego z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.

 

 1. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. na formularzu stanowiącym integralny Załącznik nr 2 do Regulaminu, e-mailem lub pocztą.

 

 1. W chwili odstąpienia od Umowy Na Odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (Dz. U. poz. 827 z późn. zm.)., w tym m. in. umów o:

 

 • świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 

 • o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 1. Sprzedawca w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego
  z żadnymi kosztami.

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do samodzielnego odbioru Produktu od Konsumenta. Jeżeli jednak Sprzedawca nie skorzysta z ww. uprawnienia:

 

 • Konsument zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście (14) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

 • Konsument powinien zwrócić towar wysyłając go na adres wskazany w korespondencji mailowej od Sprzedawcy do zgłoszenia Konsumenta, a w przypadku wątpliwości – na adres Sprzedawcy wskazany w § 1. ust. 1. powyżej.

 

 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

 • 8. Wady Produktu i postępowanie reklamacyjne

 

 1. Towary oferowane w Sklepie są objęte jednoroczną gwarancją Sklepu.

 

 1. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę.
  W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.). W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w ww. ustawie.

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania Produktów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) (rękojmia za wady).

 

 1. W przypadku, gdy Kupujący nie jest Konsumentem:

 

 • odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona,

 

 • odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą,

 

 • odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia.

 

 1. Celem usunięcia wątpliwości postanawia się, że Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, a w szczególności dostawców poczty, przesyłek kurierskich oraz dostawców usług internetowych.

 

 1. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej.

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu, w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ojcieckapelan.pl.

 

 1. Składając reklamację wskazanym jest, aby Kupujący opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie.
  W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić dowód zakupu towaru w Sklepie.

 

 1. Na paczce zawierającej kwestionowany Produkt zaleca się umieszczenie numeru Zamówienia.

 

 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Kupującego o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Kupującego przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie czternastu (14) dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia zawierającego żądania Kupującego. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji,
  w związku z którą Kupujący chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową.

 

 • 9. Własność intelektualna

 

 1. Kupujący oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do treści, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do treści, w tym Opinii przez niego zamieszczonych.

 

 1. Kupujący nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania treści, chyba że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.

 

 1. Kupujący nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu internetowego; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na treściach poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż Treści, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.

 

 1. Kupujący, umieszczając w Sklepie Opinię, udziela Sprzedawcy niewyłącznej licencji do korzystania z treści Opinii przez czas nieoznaczony w sieci Internet w celach związanych z prowadzeniem oraz promocją Sklepu lub Produktów, w tym do publicznego udostępniania Opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

 1. Kupujący nie będzie umieszczać Opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierają dane osób trzecich.

 

 1. Celem usunięcia wątpliwości postanawia się, że opisy Produktów i ich zdjęcia pochodzą z baz danych producentów, własnych zasobów oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z witryn Sklepu.

 

 

 • 10. Naruszenia

 

 1. Sprzedawca udostępnia przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Kupującego, nie jest inicjatorem transmisji treści, nie wybiera Kupujących, nie usuwa ani nie modyfikuje treści, jak również nie bada czy treści nie mają bezprawnego charakteru.

 

 1. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści Sprzedawca podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności:

 

 • które destabilizowałyby pracę Sprzedawcy, utrudniałyby dostęp do Sklepu lub zawartości lub korzystanie z nich,

 

 • publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej,

 

 • korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi),

 

 • podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy, Kupujących lub zagrażających ich prawom lub interesom.

 

 1. Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostęp do indywidualnego Konta na stronach Sklepu lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:

 

 • Kupujący korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu,
 • Kupujący zamieszcza Treści o charakterze bezprawnym.

 

 • wykonane będzie zgodnie z zakresem prac stanowiącym integralny Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy,

 

 • wykonane będzie zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego, a w szczególności choć niewyłącznie wskazówkami technicznymi dotyczącymi przygotowania Dzieła do jego powielenia,

 

 • wykonane będzie bez jakichkolwiek wad.

 

 • 11. Dane osobowe

 

 1. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Administratorem danych, podanych przez Kupującego w ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest Sprzedawca.

 

 1. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Sprzedawcy oraz Umów Na Odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Kupujący wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).

 

 1. Kupujący t ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.

 

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w Polityce prywatności i cookies, stanowiącej integralny Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 

 • 12. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2017 roku.

 

 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji Sklepu, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Kupujący, którzy posiadają Konto, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, pojawiający się przy składaniu zamówienia przez Kupującego. Kupujący, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

 

 1. Kupujący może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. W takim wypadku Konto Kupującego w Sklepie internetowym zostanie usunięte.

 

 1. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi Sklepu Sprzedawcy na osobę trzecią, naruszenia przez Kupującego prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Kupującego przez okres sześciu (6) miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.

 

 1. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Kupującego.

 

 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Kupujący może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: uokik.gov.pl.

 

 1. W przypadku Kupujących niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

 

 1. Sprzedawca, działając po myśli postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informuje, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi.

 

 1. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

 

 1. Sprzedawca równocześnie informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się jako usługobiorca:

 

 • Cookies,
 • Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile oraz wiadomości SMS, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.

 

Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:

 

 1. Polityka prywatności Sklepu,
 2. (wzór) Formularz odstąpienia od Umowy Na Odległość.

 

 

Załącznik nr 1 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

Polityka prywatności Sklepu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

oraz cookies Sklepu, obowiązująca od 01 marca 2017 roku

 

 • 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Polityka prywatności i cookies dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – OKAP sp. z o.o. i stosowania cookies w ramach e-sklepu internetowego.

 

 1. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Kupujących i ich zachowaniu w następujący sposób:

 

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”),
 • poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Sklepu.

 

 • 2. Definicje

 

Wszelkie zwroty pisane w Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w § 2. Regulaminu sklepu internetowego

 

 • 3. Informacje w formularzach

 

 1. Sprzedawca zbiera informacje podane dobrowolnie przez Kupującego.

 

 1. Sprzedawca może zapisać automatycznie informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 

 1. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Kupującego, chyba że poniżej określono inaczej.

 

 1. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza tj. w celu dokonania procesu obsługi Rejestracji lub Zamówienia.

 

 • 3. Informacja o plikach cookies

 

 1. Sklep korzysta z plików cookies.

 

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego i przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

 1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Kupującego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

 

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Kupujący Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Kupującego (po zalogowaniu), dzięki której Kupujący nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych,
  w szczególności sieci Google.

 

 1. W ramach Sklepu tosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (tzw. session cookies) oraz „stałe” (tzw. persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Kupującego.

 

 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Kupującego. Kupujący mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.

 

 1. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 

 1. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu, co Kupujący przyjmuje do wiadomości.

 

 1. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Kupującego i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Sklepem reklamodawców oraz partnerów.

 

 1. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Kupujący korzysta ze Sklepu internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Kupującego lub czasie pozostawania na danej stronie.

 

 1. W zakresie informacji o preferencjach Kupującego gromadzonych przez sieć reklamową Google Kupujący może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

 

 • 4. Logi serwera

 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Kupujących podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Sklepem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 

 1. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 

 • czas nadejścia zlecenia lub zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji Kupującego – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Kupującego (referer link) – w przypadku gdy przejście do stron Sklepu internetowego nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce Kupującego,
 • informacje o adresie IP.

 

 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 

 1. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

 • 5. Ochrona danych osobowych

 

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 

 1. Sprzedawca może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Sklep upoważnionym organom administracji publicznej oraz innym na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym
  z żądania.

 

 1. Sprzedawca może udostępnić dane osobowe Kupujących podmiotowi przejmującemu prawa i obowiązki Sprzedawcy w ramach Sklepu. W takim przypadku Kupujący zostaną poinformowani o nowym administratorze ich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Sklep dba o bezpieczeństwo danych osobowych Kupujących, dlatego wszędzie tam, gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych połączenie między Kupującym a serwerem jest szyfrowane. Dzięki temu Kupujący nie muszą się martwić, że dane przesyłane z lub do serwera zostaną przez kogoś podejrzane, przechwycone i wykorzystane.

 

 1. Zbiór danych osobowych Kupujących został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych i wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca: OKAP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) Sprzedawca zapewnia Kupującym swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, poprawianie oraz usuwanie.

 

 1. Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez Konto Kupującego po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu.

 

 1. Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych Kupujący uzyskać mogą kontaktując się ze Sprzedawcą pod adresem: biuro@ojcieckapelan.pl.

 

Załącznik nr 2 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO